O nas

Družbo Hotelske nepremičnine, d. o. o. sta septembra 2018 ustanovili Modra zavarovalnica, d. d. in Kapitalska družba, d. d., pri čemer imata obe družbi enak lastniški delež. Registrirana je za poslovanje z lastnimi nepremičninami ter oddajanje in obratovanje lastnih oziroma najetih nepremičnin.

Konec novembra 2018 je družba Hotelske nepremičnine, d. o. o. z družbo Hoteli Bernardin, d. d. sklenila pogodbo o nakupu nepremičnin in ostalih sredstev, ki se nahajajo v hotelskem resortu San Simon v Izoli, ter z družbo Hoteli Bernardin, d. d. sklenila pogodbo o upravljanju hotelskega resorta. Najemnik hotelskega resorta San Simon je po pripojitvi družbe Hoteli Bernardin, d. d. k družbi Sava Turizem, d. d. (aprila 2020) postala družba Sava Turizem, d. d.

Člana poslovodstva družbe sta direktorja Roman Jerman in Zoran Perše.

Roman Jerman, direktor

Roman Jerman ima več kot 10 let izkušenj iz področja upravljanja premoženja.  Na Kapitalski družbi, d. d., je zaposlen od leta 2002, od leta 2014 naprej na mestu izvršnega direktorja sektorja za upravljanje premoženja. Kapitalska družba upravlja z več kot 900 milijoni evrov lastnih finančnih sredstev in približno 720 milijoni evrov sredstev v vzajemnem pokojninskem skladu SODPZ. V sektorju za upravljanje premoženja Kapitalske družbe, d. d., se izvaja tudi upravljanje s portfeljem naložbenih nepremičnin, kar predstavlja predvsem poslovne nepremičnine v vrednosti približno 21 milijonov evrov.  Roman Jerman je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Konec septembra 2018 je bil imenovan za enega izmed dveh direktorjev družbe Hotelske nepremičnine, d. o. o., s katerim sta zadolžena za učinkovito upravljanje portfelja družbe ter spremljanje in analiziranje naložbenih priložnosti.

mag. Zoran Perše, direktor

Po zaključenem študiju ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je svojo karierno pot začel pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije. V tem času je zaključil tudi podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer Informacijsko upravljavske vede.

Leta 2000 se je zaposlil v Kapitalski družbi, d. d., kjer je opravljal dela in naloge direktorja oddelka za splošne in kadrovske zadeve ter svetovalca uprave. V tem času je vodil oziroma bil član več projektnih skupin s področij upravljanja naložbenih nepremičnin, upravljanja z dokumentarnim gradivom, reorganizacije poslovnih procesov, upravljanja s tveganji ter varovanja informacij. V letih 2010 in 2011 je aktivno sodeloval v projektu preoblikovanja Kapitalske družbe, d. d., v okviru katere so bili postavljeni temelji za izčlenitev Modre zavarovalnice, d. d.

Leta 2011 je prevzel mesto vodje Službe za splošne zadeve v Modri zavarovalnici, d. d., v kateri je zaposlen še danes. Leta 2018 je aktivno sodeloval pri vzpostavitvi podlag za implementacijo GDPR uredbe s področja varstva osebnih podatkov. Glavna področja, za katere je zadolžen, v Modri zavarovalnici, d. d. so naročanje blaga in storitev, upravljanje dokumentarnega gradiva, organizacija poslovnih procesov in logistike, upravljanje neprekinjenega poslovanja družbe ter dostop do informacij javnega značaja.

Konec septembra 2018 je bil imenovan za enega izmed dveh direktorjev družbe Hotelske nepremičnine, d. o. o., s katerim sta zadolžena za učinkovito upravljanje portfelja družbe ter spremljanje in analiziranje naložbenih priložnosti.

 

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Informacije o sklenjenih pravnih poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske oziroma intelektualne storitve

Informacije v zvezi z zastopniki, člani poslovodnega organa, organa upravljanja ali člana nadzornega organa družbe

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Državni predpisi:

Predpisi EU:

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja:

  • mag. Zoran Perše, e-pošta: zoran.perse  :at: hotel-nep.si, tel. št.: 01 474 67 72